Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony prodental.waw.pl
I Wstęp

Prowadząc działalności gospodarczą, Prodental Maciej Jankowski (dalej w skrócie Prodental) zbiera oraz przetwarza dane osobowe użytkowników, zgodnie z właściwymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Przez dane osobowe rozumie się informacje, o osobie fizycznej zidentyfikowanej, lub możliwej do zidentyfikowania, poprzez jeden bądź kilka, szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Administratorem danych osobowych decydującym o celach i sposobie przetwarzania danych jest Prodental Maciej Jankowski Aleja Niepodległości 74A/1, 02-626 Warszawa, NIP: 5272325109, Regon: 140407575

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych  Prodental wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: info@prodental.waw.pl lub drogą pocztową pod adresem: Aleja Niepodległości 74A/1, 02-626 Warszawa.

II Gromadzenie, przetwarzanie, oraz korzystanie z danych osobowych

Sposób i zakres gromadzenia danych osobowych, zależy w szczególności od tego, czy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową w celach informacyjnych, czy też korzysta z usług ofertowych za pośrednictwem strony internetowej lub usług tam opisanych, lecz realizowanych w inny sposób.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby zrealizować cele, na potrzeby których zgromadziliśmy dane osobowe.

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach i w odniesieniu do następujących podstaw prawnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt. a-c,f RODO):

 • zawarcia i wykonania poszczególnych zleceń w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • wykonania obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania rachunków i faktury, lub udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingowych, wysyłki newslettera, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Przekazane dane osobowe, przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji, wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania samej współpracy, z tym że nie dłużej niż 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez dentystów w ramach wykonywania zawodu,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorom przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

III Polityka cookies

Prodental korzysta z następującej strony internetowej: https://www.prodental.waw.pl
Podczas korzystania przez użytkownika ze powyższej Strony Internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics, oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika, podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz personalizacja strony internetowej, tworzenie statystyk strony internetowej.

Administratorem cookies jest Prodental Maciej Jankowski

Użytkownik może zrezygnować z cookies (lub odpowiednie ustawienie preferencji ich wykorzystania przez używaną przez siebie przeglądarkę stron www) wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies, przez Usługodawcę, użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www lub je zmieniajac. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies, za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.

Prodental korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej a opisanych w komunikacie o plikach Cookies, który wyświetla się przy wejściu pierwszy raz na stronę Prodental, lub po upływie czasu kiedy wygasną pliki cookies:

 1. Pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.
 2. Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.
 3. Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).

Prodental korzysta z systemu Google Analytics, który służy do analityki internetowej dając wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn) mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie  na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na stronach tych mediów.

Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Prodental wykorzystuje w celu:

 1. Prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,
 2. Monitorowania stanu sesji,
 3. Dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
 4. Analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

Wszelkie dodatkowe pytania związane wykorzystywaniem cookies prosimy kierować na adres e-mail info@prodental.waw.pl  Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.

IV Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Z zachowaniem gwarancji bezpieczeństwa danych możemy przekazać dane osobowe innym podmiotom, w tym:

 1. Osobom upoważnionym przez Prodental do przetwarzania danych,
 2. Podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze,
 3. Innym administratorom, np. kurierom.

Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO. Powierzenie danych osobowych klientów Prodental pełnomocnikom zagranicznym z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym następuje po ustaleniu tego z użytkownikiem.

Podmioty, którym udostępniane są dane użytkownika, mogą z nich korzystać w sposób i w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego przez Prodental.

V Google Analytics

Prodental korzysta z usługi Google Analytics, który używa plików cookies przechowywanych na komputerze użytkownika oraz innych możliwości zbierania danych. Dzięki temu uzyskujemy dane osobowe określające podmiot korzystający ze strony internetowej Prodental, jak przykładowo adres IP. Informacje wynikające z plików cookies przekazywane są do Google Inc. i przechowywane na serwerze tej firmy. Google Inc. gromadzi i przetwarza dane zgodnie z własną polityką prywatności.

VI Dane osobowe w mediach społecznościowych

Prodental dostarcza treści poprzez media społecznościowe takie jak: Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn i Youtube, Twitter. Korzystając z poszczególnych mediów społecznościowych, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez te podmioty odbywa się na warunkach określonych przez ich właścicieli, poza kontrolą Prodental.

VII Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia poufności danych Prodental wdrożyła procedury, rozwiązania organizacyjne i techniczne umożliwiające dostęp do danych osobom upoważnionym, które przetwarzają je w związku z powierzonymi zadaniami. Podejmowane są działania niezbędne, by także podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane na zlecenie Prodental.

Informacje przesyłane poprzez stronę internetową, w tym poprzez formularz kontaktowy, newsletter bądź w ramach  korzystania z usługi Prodental, są zaszyfrowane protokołem SSL i pozostają niewidoczne dla osób trzecich.

Na bieżąco prowadzone są analizy ryzyka i monitorowana jest adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

Ponadto Prodental działa w poszanowaniu obowiązków wynikających z tajemnicy zawodowej lekarzy.

VIII Prawa użytkownika

Każda osoba, której dane osobowe posiada Prodental, ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać tylko z przepisów.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Prodental zobowiązana jest do zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem danych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku chęci realizacji tych praw należy wysłać maila na adres info@prodental.waw.pl

Każda osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Prodental narusza przepisy prawa.

IX Prawa autorskie

Treść Strony Internetowej Prodental jest chroniona prawem autorskim. Jej zawartość nie może być wykorzystywana na jakichkolwiek polach eksploatacji, chyba że Prodental wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem możliwości korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego.

Logotyp podmiotu należącego do Prodental zmieszczony na stronie internetowej stanowi zarejestrowany znak towarowy i podlega ochronie.

Treści będące utworami, przekazywane na blogu, w mediach społecznościowych i w newsletterze, również chronione są prawem autorskim przynależnym Prodental.

X Postanowienia końcowe

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i w newsletterze mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

Prodental zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian tych informacji, w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie, bez wcześniejszego powiadamiania odbiorców.

Informacje handlowe dotyczące świadczonych usług mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do negocjacji; nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.

Zasady określone w Polityce prywatności podlegają prawu polskiemu.

Polityka prywatności i cookies może ulec aktualizacji, w szczególności w przypadku zmiany przepisów lub wytycznych odpowiednich urzędów.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody na pliki cookie
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek